monai-logo

Giới thiệu ứng dụng

MonAI là nền tảng công cụ trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ người Việt nhiều tác vụ hàng ngày trong cuộc sống và công vịec.
Ứng dụng MonAI cung cấp cho người dùng sử dụng miễn phí, được tài trợ và vận hành bởi Startup du lịch Tripical Việt Nam (Tripical.Vn).
Các model AI cung cấp bởi MonAI có nguồn đến từ các dự án cộng đồng mã nguồn AI mạnh mẽ nhất hiện nay, một trong số đó còn được back bởi Meta, Google, OpenAI.
Mặt khác, các model cũng luôn được nâng cấp và cải tiến (Model tuning) bởi MonAI để theo kịp nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
Một vài model sử dụng kết hợp có thể kể đến và không giới hạn như:
  • Meta/m2m100-1.2b
  • Openai/whisper
  • Stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0
  • Runwayml/stable-diffusion
  • Google Gemini Pro
  • Deepseek-coder-6.7b-instruct-awq
  • Codellama-7b-instruct-awq
  • Zephyr-7b-beta-awq
  • Mistral-7b-instruct-v0.1-awq
  • ...
Các kết quả đưa ra bởi trí tuệ nhân tạo, là nguồn lực thông tin, chứ không phải là đáp án cuối cùng.
Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo hiệu quả khác biệt nếu chúng ta biết cách sử dụng và kiểm soát.
Nền tảng có sẵn trên Website, iOS (Sắp ra mắt), Android (Sắp ra mắt).
Dự án base tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chúng tôi cũng cung cấp công cụ AI tùy chỉnh cho các business với chi phí thấp nhất. Liên hệ hợp tác:
Trí tuệ nhân tạo thường mắc sai lầm, vui lòng cân nhắc sử dụng thông tin.